فهرست اصلی

فنون کالیبراسیون دستگاه ها


فنون کالیبراسیون دستگاه ها

به طور كلي كاليبراسيون به سه روش قابل اجراست. روش اول كاليبراسيون براي به دست آوردن خطا و ثبت نتايج حاصله است. روش دوم كاليبراسيون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتايج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقايسه شده و وضعيت وسيله نيز از جهت قبول يا رد آن مشخص مي شود. روش سوم كاليبراسيون روش دوم را دربرگرفته و تنظيم، تعمير يا حذف خطاي ايجاد شده را نيز دربرمي گيرد.

تعيين فواصل زماني كاليبراسيون مجددتعيين حداكثر زمان فواصل كاليبراسيون دورهاي دستگاههاي اندازه گيري يكي از عناصر مؤثر در يك نظام كاليبراسيون است. عوامل زيادي در تعيين اين زمان مؤثرند كه مهمترين آنها موارد زير است:

1. نوع وسیله (دستگاه)

2. روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون قبلی

3. سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه

4. طول زمان استفاده، تعداد دفعات استفاده و چگونگی استفاده از دستگاه

5. شرایط محیطی ( دما، رطوبت، ارتعاش و غیره )

6. دقت اندازه گیری مورد نظر

7. ميزان گرايش به فرسودگي و تغيير تدريجي ويژگيهاي مترولوژيكي با گذشت زمان

 

پس از انجام كاليبراسيون براي كنترل و حصول اطمينان از انجام عمليات كاليبراسيون برچسبهاي كاليبراسيون بر روي وسيله اندازه گيري شده، نصب مي شوند. كليه دستگاههاي تست، بازرسي و آزمون بايد داراي برچسب كاليبراسيون باشند تا تعيين شود كه دستگاه توسط آزمايشگاه كاليبراسيون بازرسي و كاليبره شده است. بر روي برچسب كاليبراسيون حتماً بايد تاريخ كاليبره و انقضاي اعتبار آن قيد شود، مهر آزمايشگاه كاليبره كننده بر روي آن باشد و در جايي كه به وضوح ديده مي شود، نصب گردد.

ارسال دیدگاه