فهرست اصلی

موارد مهم در انتخاب و نصب فلومتر (flow)


موارد مهم در انتخاب و نصب فلومتر (flow)

فرایند و موارد مهم در انتخاب و نصب فلومتر

مراحل انتخاب یک فلومتر :

مرحله ی اول: انتخاب مکانیزسنجش یا نوع فلومتر

  • در این مرحله با در نظر گرفتن تمامی پارامتر های محیطی و هیدرولیکی  ، نوع نیاز و قابلیتهای مورد انتظار مکانیزم عمل فلومتر انتخاب می گردد.

مرحله ی دوم: انتخاب سایز

  • برای فلومتر  های کوچک نظیر کنتور مشترکین سایز لوله عامل تعیین کننده ای بوده و همواره اندازه یکنتور با لوله برابر در نظر گرفته می شود

 

عوامل موثر در انتخاب

فشار تفاضلی

هر محدودیتی در ماکزیمم افت فشار قابل قبولی که دبی سنج ایجاد میکند باید قیب انتخاب ان مشخص شود. اغلب، محدودیت های فرایندی این مقدار افت فشار را محدود میکند.در برخی کاربردهای مایع، افت فشار زیاد منجر به حباب سازی و کابیتاسیون شده و انرژی زیادی از بین میرود.

لرزش لوله

ارتعاش لوله نباید نادیده گرفته شود. برای اطمینان از نصب مناسب باید الزامات نصب با طراحی لوله کشی هماهنگ باشد.

دبی پالسی

باید مشخص شود که دبی حالت پالسی یا طبیعی ثابت و پیوسته دارد زیرا برخی تکنولوژی ها نسببت به تاثیرات پالس دبی ایمن تر است. ممکن است برای هماهنگی با منابع مکانیکی و فرایند نیاز به استفاده از دمپرهای پلاس باشد.

اجرای لوله مستقیم

بسیاری از دبی سنج ها نیاز به این دارند که شکل سرعت سیال در بالا دست و پایین دست به طور صحیح باشد. روش رایج استفاده ازاجرای لوله به صورت مستقیم و در طول مشخص در بالا دست و پایین دست دبی سنج است که این کار باعث ایجاد شکل متقارن دبی و از بین رفتن چرخش در سیال می شود.

توانایی اجرای طول مستقیم کافی در سیستم لوله کشی بدون صرف هزینه اضافی ایتم مهمی در انتخاب دبی سنج است. باتوجه به اینکه رد همه سیستم های لوله کشی نمیتوان از اجزای طول لوله مستقیم استفاده کرد میتوان با بهره گیری از تکنولوژی هایی که حساسیت کمی نسبت به انها دارند، مشکل را حل کرد.

وضعیت محیط

اگاهی از وضعیت پیرامون دبی سنج میتواند در انتخاب صحیح ان کمک کند زیرا برخی از دبی سنج ها برای محیط های سخت مناسب نیستند. این موضوع، با مقایسه دبی سنج های طراحی شده برای محیط ازمایشگاهی و انهایی که برای محیط صنعتی کثیف مانند محیط های باز طراحی شده اند، اشکار میشود.

عوامل موثر دیگر :

محدوده ی نوسان

تکرار پذیری و دقت

 وجود لرزش های مکانیکی

هزینه ها

نیازهای کارکردهای عملی

ملاحضات انرژی

ارسال دیدگاه