فهرست اصلی
گواهینامه ها

گواهینامه ها

آزمایشگاه صنعت پژوهان کهن دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI/LAB/1138 می باشد.