فهرست اصلی
آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه کالیبراسیون صنعت پژوهان کهن

توانایی کالیبراسیون و تست انواع فلومتر را با بهره گیری از استاندارد ISO17025 و پرسنل آشنا به جدید ترین متد کالیبراسیون را دارد.